Statut

Statut

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego KALIBER

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Uczniowski Klub Sportowy ?Kaliber”, zwany dalej ?Klubem”, jest stowarzyszeniem
zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§2

1. Klub działa na terenie całego kraju
2. Siedzibą Klubu jest Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku, ul. Stołeczna 21.

§3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o Kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.
§5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§6

Celem Klubu jest:
1. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, w zakresie szkolenia strzeleckiego z broni sportowej 5,6 mm bocznego zapłonu, broni pneumatycznej 4,5 mm, broni centralnego zapłonu oraz broni śrutowej,
2. angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3. uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych przez: Polski Związek Strzelectwa Sportowego, Podlaski Związek Strzelectwa Sportowego, Kuratorium Oświaty i Ligę Obrony Kraju na terenie całego kraju,
4. organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6. organizowanie uczniom wszystkich klas z różnych typów szkół urozmaiconych form współzawodnictwa sportowego w zakresie masowych strzelań sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowanie zaawansowanych zawodników do startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
7. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8 . organizowanie działalności sportowej dla grupy osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i możliwości rehabilitacji poprzez aktywny udział we współzawodnictwie sportowym

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z Dyrektorem szkoły, Radą szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§8

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. W uzasadnionych przypadkach, jak prowadzenie szkolenia czy gospodarki bronią i amunicją, Klub może zatrudniać osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§10

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice, nauczyciele i sympatycy sportu strzeleckiego, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych .

§11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art.3ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową dla Klubu.
2. Członkostwo honorowe jest przyznawane przez Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu. W takim samym trybie Walne Zebranie może cofnąć tytuł członka honorowego.

§13

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do:
1. uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,
4. członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i nie mają czynnego ani biernego prawa wyborczego.
§14

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,
2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
3. godne reprezentowanie barw Klubu,
4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu, po uzgodnieniu z Radą Rodziców i Radą Zawodników.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej przez okres 6 miesięcy
3. działania na szkodę Klubu,
4. rozwiązanie się klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Władz trwa 2 lata. Wybór Władz, w tym Prezesa, następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.
3. ————————————————-
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

§18

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu,
f) ————————————————-
g) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§19

1. Zarząd Klubu składa się z 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.

§20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu
8. nawiązywanie współpracy z innymi klubami strzeleckimi na terenie kraju
9.ustalanie wysokości i trybu płacenia składek uzgodnionych z Radą Rodziców i Radą Zawodników.
§21

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§26

l. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy,
c) dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
d) dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
e) dochody z majątku,
f) dochody z działalności gospodarczej,
g) inne wpływy.

§28

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących:
Prezesa, Wiceprezesa, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

§29

1) Zabrania się udzielania przez Klub pożyczek lub zabezpieczania zobowiązania majątkiem Klubu w stosunku do jego członków oraz osób z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?.
2) Zabrania się przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) Zabrania się wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.
4) Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.

§31

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek

W treści Statutu uwzględnione są zmiany, które uchwalono na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu KALIBER w dniu 21.12.2002 r. oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu KALIBER w dniu 16.02.2006r.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien